Astma-allergi i skolen

Top banner

Sundhedstjenestens opgaver

Jf bekendtgørelsen om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge af 03/12/2010 §17 skal
Kommunalbestyrelsen tilbyde daginstitutioner for børn og unge, kommunale dagplejer samt skoler, der er beliggende i kommunen, bistand fra den kommunale sundhedstjeneste.

Stk. 2.
Bistanden skal omfatte:
1) Generel rådgivning om børns og unges sundhed og trivsel.
2) Vejledning om og tilsyn med sundhedsforhold på institutionen, herunder oplysning om hygiejne.
3) Konkret rådgivning vedrørende de børn, som personalet finder, har særlige problemer.
Stk. 3. Inden personalet retter henvendelse til den kommunale sundhedstjeneste i de i stk. 2, nr. 3, anførte tilfælde, skal personalet drøfte problemerne med barnets forældre, jf. dog servicelovens § 49 a.

§ 19. Sundhedsstyrelsen fungerer som faglig rådgiver for den kommunale sundhedstjeneste.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen yder efter anmodning rådgivning og vejledning om sundhedsmæssige og hygiejniske forhold til de i § 17, stk. 1, omhandlede institutioner. En sådan rådgivning omfatter vejledning om sundhedsproblemer og hygiejniske forhold af mere generel karakter samt rådgivning om bekæmpelse af smitsomme sygdomme.


Astma_Allergi_DK_logoAAiSK
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside